Terms and conditions

Produktové podmínky Profinaut pro uživatele
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Společnost LMC s.r.o., se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7, PSČ 170 00, IČO 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 („LMC“), vydává tyto Produktové podmínky Služby Profinaut pro Uživatele („Produktové podmínky”), které upravují další podmínky používání Elektronického systému LMC Profinaut a souvisejících Služeb Uživateli.
  2. Práva a povinnosti LMC a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Podmínkami používání Elektronických systémů LMC dostupnými na https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb/ („Podmínky používání“) a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.
  3. Služba Profinaut je nabízena přednostně prostřednictvím mobilních aplikací, což však nevylučuje rozšíření jejích jednotlivých funkcionalit na další Elektronické systémy LMC.
  4. Tyto Produktové podmínky jsou Uživateli přístupné v textové podobě v rámci Elektronického systému LMC.
  5. Kontaktní údaje jsou dostupné na www.profinaut.com.
 2. DEFINICE NĚKTERÝCH POUŽITÝCH POJMŮ
  1. Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.
 3. POPIS SLUŽBY
  1. Služba je poskytována společností LMC prostřednictvím Elektronického systému LMC, který představuje platformu pro propojení Uživatelů se Zaměstnavateli s cílem, aby Uživatelé poskytovali v rámci své expertízy krátkodobé služby Zaměstnavateli v omezeném rozsahu a za odměnu. Cílem Služby Profinaut tak není zprostředkování dlouhodobého pracovního či jiného obdobného smluvního vztahu mezi Uživatelem a Zaměstnavatelem. Propojení probíhá zpravidla na bázi poskytnutí telefonního čísla daného Zájemce.
  2. Za účelem uvedeným v článku 3.1 těchto Produktových podmínek si Zaměstnavatel s Uživatelem mohou sjednat odpovídající pracovněprávní či obdobný smluvní vztah, jehož obsah, forma a další náležitosti jsou výlučně na vůli Zaměstnavatele a Uživatele; společnost LMC v tomto ohledu neodpovídá za porušení jakýchkoliv povinností, především povinností Uživatele a Zaměstnavatele vyplývajících z právního řádu České republiky.
  3. Služby fungují na bázi automatizovaného propojování Zaměstnavatelů s Uživateli, přičemž svůj osobní Profil v rámci Elektronického systému LMC spravuje sám Uživatel. V případě zájmu Uživatele mu může být poskytnuta asistence s vyplňováním uživatelského Profilu či dokončením registrace (například prostřednictvím rozhovoru se zaměstnancem společnosti LMC).
  4. Řazení Uživatelů a Zaměstnavatelů v seznamech jmen vhodných k propojení probíhá na bázi doporučení již registrovaných Uživatelů či Zaměstnavatelů.
  5. Služba Profinaut je poskytována ze strany společnosti LMC zdarma, nestanoví-li Produktové podmínky jinak.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
  1. Uživatel bere na vědomí, že může mít případně z titulu svého jiného zaměstnaneckého vztahu určité povinnosti vůči svému případnému stávajícímu zaměstnavateli vyplývající zejména z jeho pracovní či jiné smlouvy či z § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávat v základním pracovněprávním vztahu výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Uživatel bere na vědomí, že nedodržení jeho povinností dle předchozí věty může být posouzeno jako porušení pracovních povinností zaměstnance, které může vést až k ukončení pracovního poměru ze strany stávajícího zaměstnavatele, či k jiným sankcím, za což společnost LMC nepřebírá žádnou odpovědnost.
  2. Uživatel bere na vědomí, že Zaměstnavatel může v souvislosti navázanou spoluprací se Uživatelem odeslat prostřednictvím Elektronického systému LMC hodnocení reflektující spolupráci s daným Uživatelem.
 5. REGISTRACE UŽIVATELE
  1. Přístup ke všem funkcionalitám Elektronického systému LMC Profinaut není možný bez vytvoření Účtu. Na základě instalace Elektronického systému LMC může docházet k ukládání některých údajů Uživatele u LMC.
  2. Registraci si obstarává Uživatel sám prostřednictvím instalace Elektronického systému LMC do mobilního zařízení, přičemž proces registrace obsahuje zadání autorizačního kódu, který bude doručen Uživateli na jeho mobilní zařízení.
  3. V rámci procesu registrace či upravování Účtu anebo Profilu může Uživatel poskytovat společnosti LMC své osobní údaje či další informace, zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo) a životopisné údaje.
  4. Uživatel bere na vědomí, že odinstalací Elektronického systému LMC nedochází automaticky ke zrušení Účtu. Ten je smazán uplynutím pěti (5) let od poslední aktivity Uživatele v tomto Elektronickém systému LMC.
 6. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE
  1. Přístup k Profilu je při registraci nebo přístupu k Profilu při nové instalaci Elektronického systému LMC (ať již na novém zařízení nebo při opětovné instalaci) chráněn zasláním unikátního autorizačního kódu na mobilní zařízení, který je považován za přihlašovací údaj ve smyslu Podmínek používání.
  2. Přístupy k Účtu jsou možné spuštěním Elektronického systému LMC, přičemž zabezpečení zajišťuje Uživatel nastavením jeho mobilního zařízení.
  3. LMC nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nedostatečné zabezpečení zařízení Uživatelem, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového nedostatečného zabezpečení.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Produktové podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 22. 5. 2018. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.LMC s.r.o

Warunki produktu Profinaut dla użytkowników
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Spółka LMC s.r.o., z siedzibą Jankovcova 1569/2c, Praha 7, kod pocztowy 170 00, Regon 264 41 381, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, nr wpisu 82484 („LMC“), wydaje niniejsze Warunki Produktu Profinaut dla Użytkowników („Warunki Produktu”), które regulują dalsze warunki korzystania z Elektronicznego Systemu LMC Profinaut i usług powiązanych przez Użytkowników.
  2. Prawa i obowiązki spółki LMC i Użytkownika, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszych Warunkach Produktu, są regulowane Warunkami Korzystania z Systemów Elektronicznych LMC dostępnymi na stronie https://www.lmc.eu/pl/warunki-korzystania-z-uslug („Warunki Korzystania“) oraz postanowieniami stosownych przepisów prawa. W przypadku odmiennych uregulowań określonych w tych Warunkach Produktu i w Warunkach Korzystania mają pierwszeństwo niniejsze Warunki Produktu.
  3. Usługa Profinaut jest oferowana przede wszystkim za pośrednictwem aplikacji mobilnych, co jednak nie wyklucza rozszerzenia jej poszczególnych funkcji na inne Systemy Elektroniczne LMC.
  4. Niniejsze Warunki Produktu są dostępne dla Użytkowników w postaci tekstowej w Systemie Elektronicznym LMC.
  5. Dane do kontaktu są dostępne na stronie www.profinaut.com.
 2. DEFINICJE NIEKTÓRYCH UŻYTYCH TERMINÓW
  1. Terminy użyte w niniejszych Warunkach Produktu, bardziej szczegółowo w niniejszych Warunkach Produktu nieokreślone, mają znaczenie nadane w Warunkach Korzystania.
 3. OPIS USŁUGI
  1. Usługa jest świadczona przez spółkę LMC za pośrednictwem Systemu Elektronicznego LMC, który stanowi platformę służącą do łączenia Użytkowników z Pracodawcami, aby Użytkownicy świadczyli w zakresie swoich ekspertyz usługi krótkoterminowe Pracodawcom w ograniczonym zakresie i za wynagrodzeniem. Celem Usługi Profinaut nie jest zatem pośrednictwo długoterminowego stosunku pracy lub innego podobnego stosunku umownego między Użytkownikiem a Pracodawcą. Łączenie to zazwyczaj polega na podaniu numeru telefonu danego Kandydata.
  2. Pracodawca i Użytkownik mogą w celu podanym w artykule 3.1 niniejszych Warunków Produktu zawrzeć stosowny stosunek pracy lub podobny stosunek umowny, którego treść, forma i inne wymogi zależą wyłącznie od woli Pracodawcy i Użytkownika; spółka LMC w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek obowiązków, przede wszystkim obowiązków Użytkownika i Pracodawcy wynikających z porządku prawnego Republiki Czeskiej.
  3. Usługi działają na podstawie automatycznego łączenia pracodawców z Użytkownikami. Profilem osobistym w Systemie Elektronicznym LMC zarządza Użytkownik samodzielnie. Jeżeli Użytkownik będzie tym zainteresowany, może uzyskać pomoc w wypełnieniu Profilu użytkownika lub dokończeniu rejestracji (na przykład za pośrednictwem rozmowy z pracownikiem LMC).
  4. Kolejność Użytkowników i Pracodawców na listach nazwisk odpowiednich do łączenia jest oparta na rekomendacjach już zarejestrowanych Użytkowników lub Pracodawców.
  5. Usługa Profinaut jest świadczona przez spółkę LMC bezpłatnie, chyba że w Warunkach Produktu ustalono inaczej.
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może ewentualnie mieć z tytułu swojego stosunku pracy określone zobowiązania wobec swojego ewentualnego obecnego pracodawcy wynikające w szczególności z jego umowy o pracę lub innej umowy lub z § 304 Ustawy nr 262/2006 Dz.U. Rep. Czeskiej, Kodeks pracy, z późniejszymi zmianami, stanowiącej, że pracownicy mogą jednocześnie z wykonywaniem swojego zatrudnienia wykonywać pracę zarobkową tożsamą z przedmiotem działalności pracodawcy jako podstawowy stosunek pracy wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie jego obowiązków zgodnie ze zdaniem poprzednim będzie mogło być uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych, co może prowadzić nawet do rozwiązania stosunku pracy przez obecnego pracodawcę lub nałożenia innych sankcji, za co spółka LMC nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pracodawca może, w zakresie nawiązanej współpracy z Użytkownikiem, wysłać za pośrednictwem Systemu Elektronicznego LMC opinię odzwierciedlającą współpracę z danym Użytkownikiem.
 5. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
  1. Dostęp do wszystkich funkcji Systemu Elektronicznego LMC Profinaut nie jest możliwy bez założenia konta. Po instalacji Elektronicznego Systemu LMC mogą być niektóre dane Użytkownika w LMC zapisywane.
  2. Rejestrację załatwia Użytkownik samodzielnie za pośrednictwem instalacji Systemu Elektronicznego LMC w urządzeniu mobilnym. Proces rejestracji obejmuje wprowadzanie kodu autoryzacji, który zostanie dostarczony Użytkownikowi na jego urządzenie mobilne.
  3. Użytkownik może w trakcie procesu rejestracji lub dostosowywania Konta lub Profilu przekazywać spółce LMC swoje dane osobowe lub inne informacje, w szczególności dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) i dane biograficzne.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odinstalowanie Systemu Elektronicznego LMC nie skutkuje automatycznie anulowaniem Konta. Zostaje ono usunięte po upływie pięciu (5) lat od ostatniej aktywności Użytkownika w Systemie Elektronicznym LMC.
 6. DANE DOSTĘPU
  1. Dostęp do Profilu podczas rejestracji lub dostęp do Profilu podczas nowej instalacji Systemu Elektronicznego LMC (na nowym urządzeniu lub podczas ponownej instalacji) są chronione wysłanym na urządzenie mobilne unikatowym kodem autoryzacji. Kod ten ma charakter danych do logowania w rozumieniu Warunków Korzystania.
  2. Dostępy do Konta są możliwe po uruchomieniu Systemu Elektronicznego LMC, przy czym zabezpieczenie zapewnia Użytkownik poprzez ustawienie swojego urządzenia mobilnego.
  3. Spółka LMC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niewystarczające zabezpieczenie urządzenia przez Użytkownika lub za jakikolwiek uszczerbek czy ewentualne roszczenia osób trzecich powstałe na skutek takiego niewystarczającego zabezpieczenia.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Warunki Produktu w niniejszym brzmieniu są ważne i skuteczne od dnia 22. 05. 2018 r. Na stosunki umowne powstałe przed wejściem w życie postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Produktu niniejsze Warunki Produktu będą miały zastosowanie po upływie siedmiu (7) dni od dnia powiadomienia o zmianie.LMC s.r.o

Product terms of Profinaut for the users
 1. INTRODUCTORY PROVISIONS
  1. LMC s.r.o., with its registered office at Jankovcova 1569/2c, Prague 7, Postcode 170 00, ID No. 264 41 381, entered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, File C, Insert 82484 (“LMC”) issues these Product Terms for the Profinaut Service for the Users (“Product Terms”) which stipulate further terms of use of the LMC Electronic System Profinaut and relating Services to the Users.
  2. The rights and obligations of LMC and the User that are not explicitly stipulated by these Product Terms shall be governed by the Terms of Use of the LMC Electronic Systems available at https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb/ (“Terms of Use”) and provisions of relevant legal regulations. If the Product Terms and Terms of Use differ, these Product Terms shall prevail.
  3. The Profinaut Service shall be offered preferentially through a mobile application which however does not rule out the expansion of its individual functionalities to other LMC Electronic Systems.
  4. These Product Terms shall be available to the User in the form of text in the LMC Electronic System.
  5. Contact information is available at www.profinaut.com.
 2. DEFINITIONS OF CERTAIN USED TERMS
  1. The terms used in these Product Terms, however not specified in detail by these Product Terms, shall have the meaning defined in the Terms of Use.
 3. DESCRIPTION OF THE SERVICE
  1. The Service shall be provided by LMC through the LMC Electronic System which involves a platform for the interconnection of the Users with the Employers, with the objective of allowing to the Users to provide short-term services within their area of expertise to the Employer in a limited scope and for remuneration. The objective of the Profinaut Service shall not be the mediation of long-term employment or another similar contractual relationship between the User and the Employer. The interconnection is usually made by the provision of the telephone number of a specific Interested Party.
  2. For the purpose listed in Article 3.1 of these Product Terms, the Employer and the User may agree on a labour or similar contractual relationship, the content, form and other formal requirements of which are solely up to the Employer and the User; LMC shall not be liable for the breach of any obligations in this respect, primarily obligations of the User and the Employer arising from the law of the Czech Republic.
  3. The Services operate based on an automated interconnection of the Employers with the Users, and the personal Profile in the LMC Electronic System shall be administered by the User himself/herself. If interested, the User may be provided with assistance in the completion of the User Profile or completion of the registration (e.g. by an interview with an employee of LMC).
  4. The order of the Users and the Employers in the lists of names suitable for interconnection is based on the recommendations of already registered Users or Employers.
  5. The Profinaut Service shall be provided by LMC free of charge, unless the Product Terms stipulate otherwise.
 4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE USER
  1. The User acknowledges that he/she may have certain obligations arising from his/her other employment relationship to his/her potential current employer resulting primarily from his/her employment or another contract or Section 304 of Act No. 262/2006 Coll., Labour Code, as amended, which stipulates that employees may engage in gainful activity in addition to their employment that is identical to the business activities of the employer by which they are employed, only with the prior written consent of the employer. The User acknowledges that the failure to comply with his/her obligations according to the prior sentence may be treated as a breach of work obligations of an employee that may eventually result in the termination of the employment by the current employer, or other sanctions, for which LMC shall assume no responsibility.
  2. The User acknowledges that the Employer may send, in relation to the cooperation initiated with the User, an evaluation assessing the cooperation with the specific User through the LMC Electronic System.
 5. REGISTRATION OF THE USER
  1. The access to all functionalities of the Profinaut LMC Electronic System shall not be possible without the creation of the Account. Pursuant to the installation of the LMC Electronic System, certain data of the User may be saved at LMC.
  2. The User performs the registration himself/herself by installing the LMC Electronic System in his/her mobile device. The registration process involves entering of the authorisation code that shall be delivered to the User to his/her mobile device.
  3. As part of the registration process of amendments to the Profile, the User may provide LMC with his/her personal data or other information, primarily identification data (name, surname, address), contact information (email, telephone number) and biographical data.
  4. The User acknowledges that the uninstallation of the LMC Electronic System does not automatically result in the Account closure. The Account shall be closed and deleted five (5) years after the last activity of the User in this LMC Electronic System.
 6. ACCESS INFORMATION
  1. The access to the Profile during the registration or access to the Profile upon a new installation of the LMC Electronic System (on a new device or upon repeated installation) shall be protected by sending of a unique authorisation code to the mobile device that is treated as the login information in accordance with the Terms of Use.
  2. Any other accesses to the Profile shall be possible by the launch of the LMC Electronic System, the security of which is ensured by the User by setting of his/her mobile device.
  3. LMC shall not be liable for any insufficient securing of the device by the User, or any potential damage or potential claims of third parties arising from such insufficient security.
 7. CLOSING PROVISIONS
  1. Product Terms in this wording shall become valid and take effect on 22 May 2018. These Product Terms shall apply to contracts concluded before they took effect after seven (7) days from the day of the change announcement.LMC s.r.o

Warunki korzystania z usługi Profinaut
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Spółka LMC s.r.o., z siedzibą Jankovcova 1569/2c, Praha 7, kod pocztowy 170 00, Regon 264 41 381, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, nr wpisu 82484 („LMC“), wydaje niniejsze Warunki Produktu Profinaut dla Użytkowników („Warunki Produktu”), które regulują dalsze warunki korzystania z Elektronicznego Systemu LMC Profinaut i usług powiązanych przez Użytkowników.
  2. Prawa i obowiązki spółki LMC i Użytkownika, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszych Warunkach Produktu, są regulowane Warunkami Korzystania z Systemów Elektronicznych LMC dostępnymi na stronie https://www.lmc.eu/pl/warunki-korzystania-z-uslug („Warunki Korzystania“) oraz postanowieniami stosownych przepisów prawa. W przypadku odmiennych uregulowań określonych w tych Warunkach Produktu i w Warunkach Korzystania mają pierwszeństwo niniejsze Warunki Produktu.
  3. Usługa Profinaut jest oferowana przede wszystkim za pośrednictwem aplikacji mobilnych, co jednak nie wyklucza rozszerzenia jej poszczególnych funkcji na inne Systemy Elektroniczne LMC.
  4. Niniejsze Warunki Produktu są dostępne dla Użytkowników w postaci tekstowej w Systemie Elektronicznym LMC.
  5. Dane do kontaktu są dostępne na stronie www.profinaut.com.
 2. DEFINICJE NIEKTÓRYCH UŻYTYCH TERMINÓW
  1. Terminy użyte w niniejszych Warunkach Produktu, bardziej szczegółowo w niniejszych Warunkach Produktu nieokreślone, mają znaczenie nadane w Warunkach Korzystania.
 3. OPIS USŁUGI
  1. Usługa jest świadczona przez spółkę LMC za pośrednictwem Systemu Elektronicznego LMC, który stanowi platformę służącą do łączenia Użytkowników z Pracodawcami, aby Użytkownicy świadczyli w zakresie swoich ekspertyz usługi krótkoterminowe Pracodawcom w ograniczonym zakresie i za wynagrodzeniem. Celem Usługi Profinaut nie jest zatem pośrednictwo długoterminowego stosunku pracy lub innego podobnego stosunku umownego między Użytkownikiem a Pracodawcą. Łączenie to zazwyczaj polega na podaniu numeru telefonu danego Kandydata.
  2. Pracodawca i Użytkownik mogą w celu podanym w artykule 3.1 niniejszych Warunków Produktu zawrzeć stosowny stosunek pracy lub podobny stosunek umowny, którego treść, forma i inne wymogi zależą wyłącznie od woli Pracodawcy i Użytkownika; spółka LMC w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek obowiązków, przede wszystkim obowiązków Użytkownika i Pracodawcy wynikających z porządku prawnego Republiki Czeskiej.
  3. Usługi działają na podstawie automatycznego łączenia pracodawców z Użytkownikami. Profilem osobistym w Systemie Elektronicznym LMC zarządza Użytkownik samodzielnie. Jeżeli Użytkownik będzie tym zainteresowany, może uzyskać pomoc w wypełnieniu Profilu użytkownika lub dokończeniu rejestracji (na przykład za pośrednictwem rozmowy z pracownikiem LMC).
  4. Kolejność Użytkowników i Pracodawców na listach nazwisk odpowiednich do łączenia jest oparta na rekomendacjach już zarejestrowanych Użytkowników lub Pracodawców.
  5. Usługa Profinaut jest świadczona przez spółkę LMC bezpłatnie, chyba że w Warunkach Produktu ustalono inaczej.
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może ewentualnie mieć z tytułu swojego stosunku pracy określone zobowiązania wobec swojego ewentualnego obecnego pracodawcy wynikające w szczególności z jego umowy o pracę lub innej umowy lub z § 304 Ustawy nr 262/2006 Dz.U. Rep. Czeskiej, Kodeks pracy, z późniejszymi zmianami, stanowiącej, że pracownicy mogą jednocześnie z wykonywaniem swojego zatrudnienia wykonywać pracę zarobkową tożsamą z przedmiotem działalności pracodawcy jako podstawowy stosunek pracy wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie jego obowiązków zgodnie ze zdaniem poprzednim będzie mogło być uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych, co może prowadzić nawet do rozwiązania stosunku pracy przez obecnego pracodawcę lub nałożenia innych sankcji, za co spółka LMC nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pracodawca może, w zakresie nawiązanej współpracy z Użytkownikiem, wysłać za pośrednictwem Systemu Elektronicznego LMC opinię odzwierciedlającą współpracę z danym Użytkownikiem.
 5. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
  1. Dostęp do wszystkich funkcji Systemu Elektronicznego LMC Profinaut nie jest możliwy bez założenia konta. Po instalacji Elektronicznego Systemu LMC mogą być niektóre dane Użytkownika w LMC zapisywane.
  2. Rejestrację załatwia Użytkownik samodzielnie za pośrednictwem instalacji Systemu Elektronicznego LMC w urządzeniu mobilnym. Proces rejestracji obejmuje wprowadzanie kodu autoryzacji, który zostanie dostarczony Użytkownikowi na jego urządzenie mobilne.
  3. Użytkownik może w trakcie procesu rejestracji lub dostosowywania Konta lub Profilu przekazywać spółce LMC swoje dane osobowe lub inne informacje, w szczególności dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) i dane biograficzne.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odinstalowanie Systemu Elektronicznego LMC nie skutkuje automatycznie anulowaniem Konta. Zostaje ono usunięte po upływie pięciu (5) lat od ostatniej aktywności Użytkownika w Systemie Elektronicznym LMC.
 6. DANE DOSTĘPU
  1. Dostęp do Profilu podczas rejestracji lub dostęp do Profilu podczas nowej instalacji Systemu Elektronicznego LMC (na nowym urządzeniu lub podczas ponownej instalacji) są chronione wysłanym na urządzenie mobilne unikatowym kodem autoryzacji. Kod ten ma charakter danych do logowania w rozumieniu Warunków Korzystania.
  2. Dostępy do Konta są możliwe po uruchomieniu Systemu Elektronicznego LMC, przy czym zabezpieczenie zapewnia Użytkownik poprzez ustawienie swojego urządzenia mobilnego.
  3. Spółka LMC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niewystarczające zabezpieczenie urządzenia przez Użytkownika lub za jakikolwiek uszczerbek czy ewentualne roszczenia osób trzecich powstałe na skutek takiego niewystarczającego zabezpieczenia.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Warunki Produktu w niniejszym brzmieniu są ważne i skuteczne od dnia 22. 05. 2018 r. Na stosunki umowne powstałe przed wejściem w życie postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Produktu niniejsze Warunki Produktu będą miały zastosowanie po upływie siedmiu (7) dni od dnia powiadomienia o zmianie.LMC s.r.o

Product terms of Profinaut for the users
 1. INTRODUCTORY PROVISIONS
  1. LMC s.r.o., with its registered office at Jankovcova 1569/2c, Prague 7, Postcode 170 00, ID No. 264 41 381, entered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, File C, Insert 82484 (“LMC”) issues these Product Terms for the Profinaut Service for the Users (“Product Terms”) which stipulate further terms of use of the LMC Electronic System Profinaut and relating Services to the Users.
  2. The rights and obligations of LMC and the User that are not explicitly stipulated by these Product Terms shall be governed by the Terms of Use of the LMC Electronic Systems available at https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb/ (“Terms of Use”) and provisions of relevant legal regulations. If the Product Terms and Terms of Use differ, these Product Terms shall prevail.
  3. The Profinaut Service shall be offered preferentially through a mobile application which however does not rule out the expansion of its individual functionalities to other LMC Electronic Systems.
  4. These Product Terms shall be available to the User in the form of text in the LMC Electronic System.
  5. Contact information is available at www.profinaut.com.
 2. DEFINITIONS OF CERTAIN USED TERMS
  1. The terms used in these Product Terms, however not specified in detail by these Product Terms, shall have the meaning defined in the Terms of Use.
 3. DESCRIPTION OF THE SERVICE
  1. The Service shall be provided by LMC through the LMC Electronic System which involves a platform for the interconnection of the Users with the Employers, with the objective of allowing to the Users to provide short-term services within their area of expertise to the Employer in a limited scope and for remuneration. The objective of the Profinaut Service shall not be the mediation of long-term employment or another similar contractual relationship between the User and the Employer. The interconnection is usually made by the provision of the telephone number of a specific Interested Party.
  2. For the purpose listed in Article 3.1 of these Product Terms, the Employer and the User may agree on a labour or similar contractual relationship, the content, form and other formal requirements of which are solely up to the Employer and the User; LMC shall not be liable for the breach of any obligations in this respect, primarily obligations of the User and the Employer arising from the law of the Czech Republic.
  3. The Services operate based on an automated interconnection of the Employers with the Users, and the personal Profile in the LMC Electronic System shall be administered by the User himself/herself. If interested, the User may be provided with assistance in the completion of the User Profile or completion of the registration (e.g. by an interview with an employee of LMC).
  4. The order of the Users and the Employers in the lists of names suitable for interconnection is based on the recommendations of already registered Users or Employers.
  5. The Profinaut Service shall be provided by LMC free of charge, unless the Product Terms stipulate otherwise.
 4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE USER
  1. The User acknowledges that he/she may have certain obligations arising from his/her other employment relationship to his/her potential current employer resulting primarily from his/her employment or another contract or Section 304 of Act No. 262/2006 Coll., Labour Code, as amended, which stipulates that employees may engage in gainful activity in addition to their employment that is identical to the business activities of the employer by which they are employed, only with the prior written consent of the employer. The User acknowledges that the failure to comply with his/her obligations according to the prior sentence may be treated as a breach of work obligations of an employee that may eventually result in the termination of the employment by the current employer, or other sanctions, for which LMC shall assume no responsibility.
  2. The User acknowledges that the Employer may send, in relation to the cooperation initiated with the User, an evaluation assessing the cooperation with the specific User through the LMC Electronic System.
 5. REGISTRATION OF THE USER
  1. The access to all functionalities of the Profinaut LMC Electronic System shall not be possible without the creation of the Account. Pursuant to the installation of the LMC Electronic System, certain data of the User may be saved at LMC.
  2. The User performs the registration himself/herself by installing the LMC Electronic System in his/her mobile device. The registration process involves entering of the authorisation code that shall be delivered to the User to his/her mobile device.
  3. As part of the registration process of amendments to the Profile, the User may provide LMC with his/her personal data or other information, primarily identification data (name, surname, address), contact information (email, telephone number) and biographical data.
  4. The User acknowledges that the uninstallation of the LMC Electronic System does not automatically result in the Account closure. The Account shall be closed and deleted five (5) years after the last activity of the User in this LMC Electronic System.
 6. ACCESS INFORMATION
  1. The access to the Profile during the registration or access to the Profile upon a new installation of the LMC Electronic System (on a new device or upon repeated installation) shall be protected by sending of a unique authorisation code to the mobile device that is treated as the login information in accordance with the Terms of Use.
  2. Any other accesses to the Profile shall be possible by the launch of the LMC Electronic System, the security of which is ensured by the User by setting of his/her mobile device.
  3. LMC shall not be liable for any insufficient securing of the device by the User, or any potential damage or potential claims of third parties arising from such insufficient security.
 7. CLOSING PROVISIONS
  1. Product Terms in this wording shall become valid and take effect on 22 May 2018. These Product Terms shall apply to contracts concluded before they took effect after seven (7) days from the day of the change announcement.LMC s.r.o