Terms and conditions

Podmínky užívání služby Profinaut LMC s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
fax: 224 811 566
www.lmc.eu
 1. Úvodní ustanovení
  1. Společnost LMC s.r.o., se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7, PSČ 170 00, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 (dále jen „LMC“) vydává tyto Podmínky užívání služby Profinaut (dále jen „Podmínky”) jako doplněk k Všeobecným obchodním podmínkám společnosti LMC s.r.o. a podmínkám užívání elektronických systémů společnosti LMC s.r.o. („Všeobecné obchodní podmínky LMC“).
  2. Tyto Podmínky upravují vztahy, do nichž LMC vstupuje s fyzickými či právnickými osobami, které užívají služby Profinaut, jakožto Zaměstnavatel či Zájemce.
  3. Vztahy, které nejsou výslovně upraveny těmito Podmínkami, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami LMC. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami LMC mají přednost tyto Podmínky.
  4. Služba Profinaut je nabízena přednostně prostřednictvím mobilní aplikace („Aplikace“), což však nevylučuje rozšíření jejích jednotlivých funkcionalit na další elektronické systémy LMC.
  5. Tyto Podmínky se vztahují také na další uživatele, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje v Aplikaci anebo prostřednictvím Aplikace či jinak v souvislosti s využíváním služby Profinaut poskytují společnosti LMC své údaje.
 2. Definice některých použitých pojmů
  1. Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:
  2. Aplikace – má význam uvedený v bodě 1.4 těchto podmínek;

   Uživatel – znamená v souhrnu Zaměstnavatele, Zájemce či kteréhokoliv dalšího uživatele Aplikace;

   Zájemce – fyzická osoba, která má zájem poskytovat služby související s její expertízou Zaměstnavateli za odměnu a v omezeném rozsahu;

   Zaměstnavatel – osoba, fyzická či právnická, která poptává poskytnutí práce či služeb Zájemce v omezeném rozsahu a za odměnu;

   Zakázka – znamená projekt Zaměstnavatele, v takovém rozsahu, ve kterém Zájemce poskytuje v rámci tohoto projektu Zaměstnavateli služby na základě Zaměstnavatelovy poptávky učiněné prostřednictvím služby Profinaut;

   Termíny LMC, Podmínky a Všeobecné obchodní podmínky LMC – mají význam uvedený v bodě 1.1 těchto podmínek.

  3. Termínem elektronický systém LMC (blíže definován Všeobecnými obchodními podmínkami LMC) se myslí rovněž Aplikace. V případě rozšíření funkcionalit Aplikace i na další elektronické systémy LMC (především internetové stránky) se odkazy na Aplikaci v těchto podmínkách užijí přiměřeně i na tyto další elektronické systémy LMC.
  4. Další pojmy použité v těchto Podmínkách, ale blíže těmito Podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený ve Všeobecných obchodních podmínkách LMC.
 3. Popis služby Profinaut
  1. Služba Profinaut je služba poskytovaná společností LMC, v rámci níž dochází k propojení Zájemců s krátkodobými projekty u Zaměstnavatelů. Služba Profinaut, která je nabízena prostřednictvím Aplikace, představuje platformu pro propojení Zájemců se Zaměstnavateli s cílem, aby Zájemci poskytovali v rámci své expertízy krátkodobé služby Zaměstnavateli v omezeném rozsahu a za odměnu; cílem služby Profinaut tak není zprostředkování dlouhodobého pracovního či jiného obdobného smluvního vztahu mezi Zájemci a Zaměstnavatelem. Propojení probíhá zpravidla na bázi poskytnutí telefonního čísla daného Zájemce.
  2. Za účelem uvedeným v předchozím bodě 3.1 těchto Podmínek si Zaměstnavatel se Zájemcem sjednají odpovídající smluvní vztah, jehož obsah, forma a další náležitosti jsou výlučně na vůli Zaměstnavatele a Zájemce; společnost LMC v tomto ohledu neodpovídá za porušení jakýchkoliv povinností, především povinností Zájemce a Zaměstnavatele vyplývajících z právního řádu České republiky. Zájemce a Zaměstnavatel berou na vědomí, že na ně mohou dopadat povinnosti související s výkonem závislé práce dle platných a účinných právních předpisů.
  3. Služba Profinaut funguje na bázi automatizovaného propojování Zaměstnavatelů se Zájemci, přičemž svůj osobní profil v rámci služby Profinaut spravuje sám Uživatel s tím, že v případě zájmu Zaměstnavatele či Zájemce jim může být poskytnuta asistence s vyplňováním uživatelského profilu či dokončením registrace (například prostřednictvím pohovoru se zaměstnancem společnosti LMC).
  4. Vrámci služby Profinaut dochází pouze ke zveřejňování nabídky a poptávky příležitostných pracovních příležitostí, přičemž Uživatelům je umožněno navázání přímého vztahu s druhou stranou. V rámci služby Profinaut není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi zaměstnavateli a fyzickými osobami hledajícími zaměstnání; společnost LMC jako provozovatel služby Profinaut není zprostředkovatelem zaměstnání ve smyslu § 14 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Řazení Zájemců a Zaměstnavatelů v seznamech jmen vhodných k propojení probíhá na bázi doporučení již registrovaných Zájemců či Zaměstnavatelů.
  6. Služby Profinaut jsou poskytovány ze strany společnosti LMC zdarma, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.
 4. Práva a povinnosti Zájemce při užívání služby Profinaut
  1. Nový uživatel, kterému je umožněno připojit se do služby Profinaut jako Zájemce, je povinen se registrovat. Registraci si obstarává Zájemce sám prostřednictvím registračního formuláře v Aplikaci, přičemž v případě jeho zájmu mu může být poskytnuta asistence s dokončením registrace (například prostřednictvím telefonického dotazníku/rozhovoru vedeného se zaměstnancem společnosti LMC, který může pomoci danému Zájemci se založením osobního profilu v rámci služby Profinaut). V rámci procesu registrace či upravování osobního profilu Zájemce může tento Zájemce poskytovat společnosti LMC své osobní údaje či další informace, zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), údaje související s expertízou Zájemce, životopisné údaje, identifikaci osoby, která Zájemce pozvala/doporučila do služby Profinaut.
  2. Registrací v rámci služby Profinaut vyjadřuje Zájemce souhlas s těmito Podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami LMC.
  3. V rámci dokončení registrace je Zájemce také vyzván k poskytnutí souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů za účelem užívání služby Profinaut.
  4. Jakmile je s daným uživatelem dokončena registrace, osobní údaje a další informace poskytnuté Zájemcem jsou uvedeny (a tudíž zveřejněny) v rámci služby Profinaut, prostřednictvím které může daného Zájemce oslovit Zaměstnavatel.
  5. Zájemce bere na vědomí, že může mít případně z titulu svého jiného zaměstnaneckého vztahu určité povinnosti vůči svému případnému stávajícímu zaměstnavateli vyplývající zejména z jeho pracovní či jiné smlouvy či z § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávat v základním pracovněprávním vztahu výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.. Zájemce bere na vědomí, že nedodržení jeho povinností dle předchozí věty může být posouzeno jako porušení pracovních povinností zaměstnance, které může vést až k ukončení pracovního poměru ze strany stávajícího zaměstnavatele, či k jiným sankcím, za což společnost LMC nepřebírá žádnou odpovědnost.
  6. Zájemce může v souvislosti s plněním Zakázky pro Zaměstnavatele odeslat prostřednictvím Aplikace hodnocení reflektující spolupráci s daným Zaměstnavatelem.
 5. Práva a povinnosti Zaměstnavatele při užívání služby Profinaut
  1. Zaměstnavatel je povinen se při užívání služby Profinaut řídit těmito Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami LMC.
  2. Zaměstnavatel může v souvislosti s čerpáním Zakázky ze strany Zájemce odeslat prostřednictvím Aplikace hodnocení reflektující spolupráci s daným Zájemcem.
 6. Společná pravidla užívání služby Profinaut
  1. Je-li v rámci služby Profinaut umožněno Uživateli vkládat příspěvky, hodnocení či jiné texty do Aplikace, vyhrazuje si LMC právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné, nereálné či odporující dobrým mravům nebo standardům korektní diskuze. O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není LMC Uživatele povinna informovat.
  2. LMC si vyhrazuje právo vymazat Uživatele ze služby Profinaut, či zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání elektronického systému LMC (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud Uživatel:
   • rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno LMC či jiných osob;
   • v důsledku nestandardního užívání elektronických systémů LMC nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje elektronické systémy LMC a jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození elektronických systémů LMC, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu elektronických systémů LMC, apod.);
   • opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky nebo Všeobecné obchodní podmínky LMC; nebo
   • činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu elektronických systémů LMC.
  3. Uživatel není oprávněn užívat elektronický systém LMC nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel užíval elektronický systém LMC nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu LMC. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu elektronického systému LMC ze strany Uživatelů.
 7. Užívání cookies
  1. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele webové stránky a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k elektronickým systémům LMC. Pro účely těchto podmínek se za cookies považují i jiné soubory, které jsou ukládány Aplikací a zpřístupňovány jinde než výlučně v koncovém zařízení uživatele, a to za obdobným účelem, který je uvedený v předchozí větě tohoto bodu 7.1 těchto Podmínek.
  2. V rámci elektronických systémů LMC používá LMC cookies za těmito účely:
   • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby LMC byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro konkrétního Uživatele;
   • základní nastavení elektronických systémů LMC i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby Uživatele (když např. Uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby Uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).
  3. Elektronické systémy LMC mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti LMC slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:
   • Google Analytics – LMC používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
   • Visual Website Optimizer – Uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Visual Website Optimizer na konkrétních webových stránkách zde: http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php;
   • Crazy Egg – pro účely vytváření heatmap (analýza využití elektronických systémů LMC);
   • HotJar – Uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Hotjar na konkrétních webových stránkách https://www.hotjar.com/opt-out;
   • konverzní kódy Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na stránky LMC;
   • konverzní kódy Facebook – pro účely měření efektivity reklamy na stránky LMC;
   • Google AdWords – LMC může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky LMC, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby LMC. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; Uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google prostřednictvím http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.
  4. LMC si vyhrazuje právo použití i dalších cookies třetích stran, které nejsou uvedeny v seznamu výše.

  5. V nastavení prohlížeče či Aplikace může Uživatel zakázat používání cookies, taková volba však může mít vliv na správné zobrazování stránek, zejména pokud jde o účely uvedené v bodě 7.2 těchto Podmínek.
 8. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v elektronických systémech LMC
  1. LMC prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Uživatel souhlasí s tím, že LMC v souvislosti s poskytováním služby Profinaut zpracovává osobní údaje, které poskytli Uživatelé společnosti LMC včetně údajů o pohybu Uživatelů na webu LMC či v rámci Aplikace a jejich aktivitě.
  3. Společnost LMC je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti LMC a rovněž dalším Uživatelům Aplikace za účelem užívání služby Profinaut. LMC může pro zpracování osobních údajů Uživatelů využívat zpracovatele; informace o aktuálních zpracovatelích lze získat na kontaktech uvedených níže v části 10;
  4. Uživatel tímto prohlašuje, že byl informován společností LMC o svých právech a povinnostech souvisejících s ochranou osobních údajů, zejm. o svém právu (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení společnosti LMC v případě, že Uživatel pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života Uživatele nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.
  5. Uživatel bere na vědomí, že údaje nacházející se v elektronickém systému LMC jsou ze strany LMC zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany LMC dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.
  6. Uživatel bere na vědomí, že souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rámci služby Profinaut dle bodu 8.4 těchto Podmínek uděluje společnosti LMC na dobu neurčitou a může jej kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu dojde ke smazání osobního profilu Uživatele, který nebude dále moci využívat služby Profinaut. Osobní údaje Uživatele, které zpracovávala společnost LMC, budou s odvoláním souhlasu nebo žádostí o smazání osobního profilu ve službě Profinaut zlikvidovány.
  7. Za účelem poskytnutí komplexnějších a více personalizovaných výstupů v souvislosti s řazením Zájemců a Zaměstnavatelů v rámci Aplikace, může Uživatel povolit Aplikaci přístup ke kontaktům uložených či dostupných skrze koncové zařízení Uživatele. Tento souhlas s přístupem ke kontaktům uděluje Uživatel v rámci prvního spuštění Aplikace, přičemž v budoucnu jej může kdykoliv změnit (resp. odvolat) prostřednictvím nastavení koncového zařízení.
 9. Odpovědnost LMC
  1. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. LMC nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.
  2. LMC neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení LMC. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli LMC. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně LMC, zavazuje se LMC bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. LMC bude pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.
  3. LMC neodpovídá v žádném případě za porušení jakýchkoliv povinností Zájemce či Zaměstnavatele vyplývajících z platných a účinných právních předpisů ve smyslu bodu 3.2 těchto Podmínek. LMC rovněž v žádném případě neodpovídá za porušení případných povinností Zájemce ve smyslu bodu 4.5 těchto Podmínek.
  4. Jelikož společnost LMC není zprostředkovatelem zaměstnání a služby Profinaut nepředstavuje druh zprostředkování zaměstnání dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu bodu 3.4 těchto Podmínek, společnost LMC není jakkoliv odpovědná za zprostředkování smluvního vztahu mezi Zájemcem a Zaměstnavatelem.
 10. Kontakt a závěrečná ustanovení
  1. Pro kontaktování společnosti LMC elektronickou cestou klikněte prosím na kontaktní formulář.
  2. LMC je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek je společnost LMC Uživateli oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s ní Uživatel měl objektivní možnost seznámit.
  3. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 5. 3. 2017.
Terms and Conditions for Use of the Profinaut Service LMC s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
fax: 224 811 566
www.lmc.eu
 1. General Provisions
  1. LMC s.r.o., with its registered office at Jankovcova 1569/2c, Prague 7, Postal Code 170 00, Czech Republic, Id. No.: 264 41 381, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 82484 (“LMC”), hereby issues these Terms and Conditions for Use of the Profinaut Service (the “Terms and Conditions”) as a supplement to the General Terms and Conditions of LMC s.r.o. and the Terms and Conditions of Use of Electronic Systems of LMC s.r.o. (the “LMC General Terms and Conditions”).
  2. These Terms and Conditions regulate the relations entered into by LMC with natural persons or legal entities using the Profinaut services, as Employer or Prospective Provider.
  3. Relations not expressly regulated by these Terms and Conditions shall be governed by the LMC General Terms and Conditions. In the event of any discrepancy between these Terms and Conditions and the LMC General Terms and Conditions, the present Terms and Conditions shall prevail.
  4. The Profinaut service is offered primarily via a mobile application (the “Application”), without prejudice to possibly extending its several functionalities to other electronic systems of LMC.
  5. These Terms and Conditions also apply to other users who go through, read or write their data in or via the Application or otherwise provide their data to LMC in connection with the use of the Profinaut service.
 2. Definitions
  1. The terms used in these Terms and Conditions have the following meaning:
  2. Application – has the meaning defined in clause 1.4 hereof;

   User – means and includes the Employer, Prospective Provider and/or any other user of the Application;

   Prospective Provider – means a natural person willing to provide services related to his/her expertise to the Employer for consideration and in a limited scope;

   Employer – means a natural person or legal entity who seeks work or services to be provided by the Prospective Provider in a limited scope and for consideration;

   Contract – means a project of the Employer to the extent the Prospective Provider provides services to the Employer within such project based on the Employer’s demand made via the Profinaut service;

   LMC, Terms and Conditions and LMC General Terms and Conditions – have the meaning ascribed to each of these terms in clause 1.1 hereof.

  3. The term LMC Electronic System (as defined in more detail in the LMC General Terms and Conditions) also covers the Application. In the event of extending the functionalities of the Application to other LMC Electronic Systems (especially internet pages), the references to Application in these Terms and Conditions will also apply, mutatis mutandis, to such other LMC Electronic Systems.
  4. Other terms used in these Terms and Conditions but not defined herein have the meaning defined in the LMC General Terms and Conditions.
 3. Description of the Profinaut Service
  1. The Profinaut service is a service provided by LMC to interconnect Prospective Providers with short‑term projects at Employers. The Profinaut service, made available via the Application, provides a platform for interconnecting Prospective Providers with Employers with a view to Prospective Providers being able, within the field of their expertise, to provide short-term services to the Employer in a limited scope and for consideration; hence, the aim of the Profinaut service is not to act as intermediary in establishing a long-term employment or a similar contractual relationship between Prospective Providers and Employers. The interconnection is made, as a rule, by providing the telephone number of the relevant Prospective Provider.
  2. For the purpose outlined in the preceding clause 3.1, the Employer and the Prospective Provider will agree on an appropriate contractual relationship, the content, form and other aspects of which are solely at the discretion of the Employer and the Prospective Provider; LMC shall not be held responsible or liable in this respect for a breach of any obligations, especially the Prospective Provider’s and Employer’s obligations stemming from Czech laws. The Prospective Provider and the Employer acknowledge that they may become subject to obligations pertaining to the performance of employment work under applicable laws and regulations currently in force and effect.
  3. The Profinaut service is based on automated interconnection of Employers with Prospective Providers. Each User manages their own personal profile within the Profinaut service, providing that if an Employer or a Prospective Provider so wishes, they may be provided assistance with filling in the user profile or completing the registration process (such as by means of an interview with an LMC employee).
  4. The Profinaut service merely publicises the offer of, and demand for, occasional job opportunities, and Users are allowed to establish direct contact with the counterparty. The Profinaut service is not a direct intermediary service between employers and individuals looking for jobs; LMC as provider of the Profinaut services does not act as an employment intermediary/agency within the meaning of Section 14 et seq. of Act No. 435/2004 Coll., on employment, as amended.
  5. Alignment of Prospective Providers and Employers in lists of contacts suitable for interconnection is based on recommendations of registered Prospective Providers and/or Employers.
  6. The Profinaut service is provided by LMC free of charge, unless these Terms and Conditions stipulate otherwise.
 4. Rights and Obligations of the Prospective Provider while Using the Profinaut Service
  1. A new User who is authorised to connect to the Profinaut service as a Prospective Provider is obliged to register. Registration is performed directly by the Prospective Provider by means of a registration form in the Application; if the Prospective Provider so wishes, they may be provided assistance with completing the registration process (such as by means of a telephone questionnaire/interview with an LMC employee who may help the Prospective Provider with creating a personal profile within the Profinaut service). During the process of registering or updating his/her personal profile, the Prospective Provider may disclose his/her personal data or other information to LMC, such as identification data (first name, last name, address), contact details (e-mail, telephone number), data relating to the Prospective Provider’s expertise, biographic data, identification of the person who invited/recommended the Prospective Provider to the Profinaut service.
  2. By registering for the Profinaut service, the Prospective Provider agrees to these Terms and Conditions as well as the LMC General Terms and Conditions.
  3. While completing registration, the Prospective Provider is also prompted to grant his/her consent to the processing of his/her personal data for the purposes of using the Profinaut service.
  4. Once registration has been completed with the User concerned, his/her personal data and other information provided by the Prospective Provider are stated (and thus published) within the Profinaut service via which an Employer may contact the Prospective Provider concerned.
  5. Prospective Provider acknowledges that he/she may have certain other obligations towards his/her current employer under his/her other employment relationship, as the case may be, following from his/her employment contract or other arrangement or under Section 304 of Act No. 262/2006 Coll.,the Labour Code, as amended, stipulating that employees may, in addition to their employment, engage in another gainful activity identical with the employer’s business only with that employer’s prior written consent. The Prospective Provider acknowledges that failure to comply with his/her obligations under the immediately preceding sentence may be regarded as a breach of employee’s work duties which may result in termination of employment by the existing employer or in other penalties or sanctions, for which LMC will not bear any liability whatsoever.
  6. Prospective Provider acknowledges that he/she may have certain other obligations towards his/her current employer under his/her other employment relationship, as the case may be, following from his/her employment contract or other arrangement or under Section 304 of Act No. 262/2006 Coll.,the Labour Code, as amended, stipulating that employees may, in addition to their employment, engage in another gainful activity identical with the employer’s business only with that employer’s prior written consent. The Prospective Provider acknowledges that failure to comply with his/her obligations under the immediately preceding sentence may be regarded as a breach of employee’s work duties which may result in termination of employment by the existing employer or in other penalties or sanctions, for which LMC will not bear any liability whatsoever.
 5. Rights and obligations of the Employer in using the Profinaut service
  1. In using the Profinaut service, the Employer is obliged to comply with these Terms and Conditions and the LMC General Terms and Conditions.
  2. In connection with the performance of a Contract by a Prospective Provider, the Employer may send an evaluation via the Application reflecting cooperation with the Prospective Provider.
 6. Joint rules for use of the Profinaut service
  1. If the Profinaut service allows the User to enter comments, assessments or other texts in the Application, LMC reserves the right to block or delete any data, message, information or reference containing solely such data that are inaccurate, meaningless, unreal or in conflict with good morals or the standards of correct discussion. LMC is not required to notify the User of its decision to block or delete any data, message, information or reference and of the implementation of the decision.
  2. LMC reserves the right to delete the User from the Profinaut service or prevent, by technical and legal means available, the User from using the LMC electronic system (including deleting all entered data or documents) if the User:
   • sends electronic or other messages containing information, the disclosure or content of which are in conflict with the laws of the Czech Republic, these Terms and Conditions, ethical rules or good morals or which may damage the reputation of LMC or other persons;;
   • causes unreasonable or disproportionate burden on the LMC electronic systems and the supporting infrastructure as a result of non-standard use of the LMC electronic systems, or intervenes or attempts to intervene in their proper functioning (such as by using a computer programme to hack or damage the LMC electronic systems, sending bulk messages, and by posting files that may damage or disrupt the programme structure of the LMC electronic systems);
   • has committed a repeated or material breach of these Terms and Conditions or the LMC General Terms and Conditions; or
   • makes attempts at automatic or bulk reading or copying of the content of the LMC electronic systems.
  3. The User is not entitled to use the LMC electronic system or a part thereof other than for its own needs. In particular, the User must not use the LMC electronic system or any part thereof by means of dissemination or copying or for further technical processing without demonstrable consent of LMC. The Users are also prohibited from tampering in any way with the technical means or contents of the LMC electronic system.
 7. Use of cookies
  1. Cookies are small files that a web page saves on a user’s hard drive. These cookies are not used to collect personal data about the Users (collected information could, for example, include the IP address of the connected computer or the type of the browser used) but to differentiate between the individual Users accessing LMC electronic systems. For the purposes of these Terms and Conditions, cookies are also deemed include other files that are saved by the Application and accessed elsewhere than solely via the User’s terminal device for a purpose similar to that set out in the previous sentence of this clause 7.1.
  2. LMC uses cookies in its electronic systems for the following purposes:
   • maintaining user relations; such cookies are essential for LMC to be able to differentiate between individual Users when displaying the web pages and thus for displaying relevant data for specific Users only;
   • basic settings for the LMC electronic systems and for users who are not logged in that affect how the web pages are displayed according to the selection of the User (e.g. when a user blocks certain graphic elements, such cookies allow such an option to be implemented) or the frequency and order of page browsing (e.g. during the first visit, information can be displayed that is not displayed in future visits).
  3. LMC electronic systems can also contain third-party cookies that allow LMC to acquire anonymous statistics relating to the frequency of visits and typical behaviour of Users on specific pages. As a rule, such third parties do not save any personal data in relation to the use of cookies, since the identity of the User is not known to them (provided the User is not a registered user of the products of the third party, such as Google). This includes the following cookies:
   • Google Analytics – LMC uses this service to acquire statistical data, and Google may keep the acquired data for its own needs in accordance with its Privacy Policy available at http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
   • Visual Website Optimizer – Users may opt out of cookies on specific wage pages through Visual Website Optimizer at the following address: http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php;
   • Crazy Egg – for creating a heat map (analysis using LMC’s electronic systems);
   • HotJar – Users may opt out of cookies on specific web pages via Hotjar at the following address: https://www.hotjar.com/opt-out;
   • Sklik conversion codes – for measuring the effectiveness of advertisements on LMC’s pages;
   • Facebook conversion codes – for measuring the effectiveness of advertisements on LMC’s pages;
   • Google AdWords – LMC may use remarketing services, i.e. even an unregistered user who visits LMC’s pages is identified via cookies as a part of the Google advertising network, and hence an advertisement for LMC services may be displayed again for the user. For more information on advertisements in the Google network, see http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; users may influence the display of advertisements as a part of the Google advertising network at http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.
  4. LMC reserves the right to use third-party cookies other that those listed above.

  5. In the browser or Application settings, the User may opt out of cookies. However, this choice will affect the correct display of the pages, in particular in terms of the purposes set out in clause 7.2 hereof.
 8. Personal data processing, other use of data in LMC electronic systems
  1. LMC declares that as a data controller, it processes personal data in compliance with Act No. 101/2000 Coll., on Personal Data Protection and an Amendment to Certain Acts, as amended.
  2. The User agrees that in connection with the provision of the Profinaut service, LMC processes personal data provided by the Users to LMC, including data relating to the Users collected on the LMC website or in the Application and relating to Users’ activities.
  3. LMC is entitled to automated as well as manual data processing. Personal data will only be disclosed to LMC’s authorised employees and other Users of the Application for the purpose of using the Profinaut service. LMC may process the Users’ personal data via processors. Information regarding current processors used by LMC can be obtained at the contact details specified in part 10 below
  4. The User hereby declares that it has been advised by LMC of its rights and obligations relating to personal data protection, in particular of its (i) right to access the personal data; (ii) right to correct the personal data; (iii) right to require explanation from LMC should there be any suspicion that the personal data are processed inconsistently with the protection of its private and personal life or in conflict with law; (iv) right to request the remedy of a situation in conflict with the law, in particular by suspending the processing of, correcting, amending or deleting the User’s personal data.
  5. The User acknowledges that the data contained in the LMC electronic systems are processed by LMC and may be further used for analyses and statistics. The results of such processing may further be used by LMC for business purposes subject to maintaining full anonymity of the source.
  6. The User acknowledges that the consent to the processing of its personal data in connection with the Profinaut service under clause 8.4 hereof is granted to LMC for an indefinite period and the consent may be withdrawn at any time. The withdrawal of the consent will result in the deletion of the User’s personal profile and the User will no longer be entitled to use the Profinaut service. The User’s personal data processed by LMC will be destroyed upon withdrawal of the consent or following a request for deleting the User’s personal profile in the Profinaut service.
  7. To provide more comprehensive and personalised results in connection with the order of arrangement of Prospective Providers and Employers in the Application, the User may enable the Application to access contacts saved or available via the User’s terminal device. The consent to access contacts is granted by the User when the Application is launched for the first time and may be changed (or withdrawn) at any time in the future using the terminal device settings.
 9. Liability of LMC
  1. Access to the user account is protected by a unique login password that must be protected by the User against misuse. LMC assumes no liability for any misuse of the unique login password or for any damage or third-party claims that may arise as a result of the misuse.
  2. LMC is not liable for any damage caused by force majeure or defects outside LMC’s equipment. Force majeure is deemed to mean a temporary or permanent, extraordinary, unforeseeable and insurmountable obstacle arising independently of LMC’s will. In the event of force majeure on the part of LMC, LMC agrees to notify the User of the situation and its cause without undue delay. LMC will continue to provide the Services to the best of its possibilities and abilities, also using alternative means available.
  3. LMC assumes no liability whatsoever for a breach of any obligations by the Prospective Provider or the Employer arising from applicable and effective laws under clause 3.2 hereof. In addition, LMC assumes no liability whatsoever for a breach of any obligations by the Prospective Provider under clause 4.5 hereof.
  4. Whereas LMC is not an employment intermediary/agency and the Profinaut service is not a form of employment arrangement under Act No. 435/2004 Coll., on Employment, as amended, LMC accepts no liability for any arrangement of a contractual relation between a Prospective Provider and an Employer within the meaning of clause 3.4 hereof.
 10. Contact details and final provisions
  1. You can contact LMC electronically by using the contact form..
  2. LMC may change or amend these Terms and Conditions at any time. In the event of any change to these Terms and Conditions, LMC will notify the User accordingly in sufficient time in advance and in a suitable manner to ensure that the User has an objective opportunity to become familiar with the relevant change.
  3. This version of the Terms and Conditions takes force and effect on 5 March 2017.
Warunki korzystania z usługi Profinaut LMC s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
fax: 224 811 566
www.lmc.eu
 1. Postanowienia wstępne
  1. Spółka LMC s.r.o., z siedzibą Jankovcova 1569/2c, Praha 7, PNA 170 00, IČO (ID): 264 41 381, zapisana w rejestrze handlowym przy Sędzie Obwodowym w Pradze, sygnatura akt C 82484 (dalej tylko „LMC“) wydaje niniejsze Warunki korzystania z usługi Profinaut (dalej tylko „Warunki”).
  2. Niniejsze Warunki regulują stosunki, do których wstępuje LMC z osobami fizycznymi lub prawnymi, które korzystają z usługi Profinaut, jako Pracodawca lub Zainteresowany.
  3. Usługa Profinaut jest oferowana priorytetowo za pośrednictwem mobilnej aplikacji („Aplikacja“), co jednak nie wyklucza rozszerzenia jej poszczególnych funkcji na inne systemy elektroniczne LMC.
  4. Niniejsze Warunki dotyczą też innych użytkowników, którzy przeglądają, czytają lub wpisują swoje dane w Aplikacji, lub za pośrednictwem Aplikacji, lub w inny sposób w związku z korzystaniem z usługi Profinaut udostępniają spółce LMC swoje dane.
 2. Definicje niektórych użytych pojęć
  1. Pojęcia użyte w tekście Warunków mają następujące znaczenie:
  2. Aplikacja – ma znaczenie podane w punkcie 1.3 niniejszych warunków;

   Użytkownik – oznacza ogólnie Pracodawcę, Zainteresowanego lub któregokolwiek innego użytkownika Aplikacji;

   Zainteresowany – osoba fizyczna, która jest zainteresowana świadczeniem usługi związanej z jej ekspertyzą Pracodawcy za wynagrodzenie i w ograniczonym zakresie;

   Pracodawca – osoba, fizyczna lub prawna, która składa zapotrzebowanie na wykonanie pracy lub świadczenie usług Zainteresowanego w ograniczonym zakresie i za wynagrodzenie;

   Zlecenie – oznacza projekt Pracodawcy, w takim zakresie, w którym Zainteresowany świadczy w ramach tego projektu usługi na podstawie zapotrzebowania Pracodawcy złożonego za pośrednictwem usługi Profinaut;

   Terminy LMC i Warunki – mają znaczenie podane w punkcie 1.1 niniejszych warunków.

  3. Przez termin system elektroniczny LMC rozumie się również aplikację. W razie rozszerzenia funkcjonowania Aplikacji również na inne systemy elektroniczne LMC (przede wszystkim strony internetowe) linki do Aplikacji w tych warunkach będą użyte stosownie i do tych innych systemów elektronicznych.
 3. Opis usługi Profinaut
  1. Usługa Profinaut jest to usługa świadczona przez firmę LMC, w ramach której dochodzi do połączenia Zainteresowanych z krótkoterminowymi projektami u Pracodawców. Usługa Profinaut, która jest oferowana za pośrednictwem Aplikacji, stanowi platformę dla połączenia Zainteresowanych z Pracodawcami, aby Zainteresowani świadczyli w ramach swojej ekspertyzy krótkoterminowe usługi na rzecz Pracodawcy w ograniczonym zakresie i za wynagrodzenie; celem usługi Profinaut tak nie jest pośrednictwo w zawieraniu długoterminowego stosunku pracy lub innego podobnego stosunku umownego między Zainteresowanym i Pracodawcą. Połączenie przebiega zazwyczaj na bazie udostępnienia numeru telefonu danego Zainteresowanego.
  2. W celu podanym w poprzednim punkcie 3.1 niniejszych Warunków Pracodawca z Zainteresowanym zawrą odpowiedni stosunek umowny, którego treść, forma i inne przynależności są wyłącznie sprawą pracodawcy i Zainteresowanego; spółka LMC w tym względzie nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek obowiązków, przede wszystkim obowiązku Zainteresowanego i pracodawcy wynikających z porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zainteresowany i Pracodawca przyjmują do wiadomości, że mogą na nich ciążyć obowiązki związane z wykonywaniem pracy na rzecz innej osoby według obowiązujących przepisów prawnych.
  3. Usługa Profinaut funkcjonuje na bazie zautomatyzowanego kojarzenia Pracodawców z Zainteresowanymi, przy tym swoim osobistym profilem w ramach usługi Profinaut zarządza sam Użytkownik z tym, że w razie zainteresowania Pracodawcy lub Zainteresowanego może im być udzielona pomoc w wypełnianiu profilu użytkownika lub dokończeniu rejestracji (na przykład za pośrednictwem rozmowy z pracownikiem spółki LMC).
  4. W ramach usługi Profinaut jest tylko publikowana oferta i zapotrzebowanie okazyjnych możliwości pracy, przy tym Użytkownicy mogą nawiązać bezpośrednią relację z drugą stroną. W ramach usługi Profinaut nie jest prowadzona bezpośrednia działalność pośrednictwa między pracodawcami i osobami fizycznymi szukającymi zatrudnienia; spółka LMC jako dostawca usługi Profinaut nie jest pośrednikiem w zatrudnieniu w myśl ustawy o propagacji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004, w brzmieniu późniejszych przepisów.
  5. Wpisywanie Zainteresowanych i Pracodawców na listy nazwisk dogodnych do skojarzenia przebiega na bazie rekomendacji już zarejestrowanych Zainteresowanych lub Pracodawców.
  6. Usługi Profinaut są świadczone ze strony spółki LMC bezpłatnie, o ile niniejsze Warunki nie podają inaczej.
 4. Prawa i obowiązki Zainteresowanego w ramach korzystania z usługi Profinaut
  1. Nowy użytkownik, któremu umożliwiono połączenie się z usługą Profinaut jako Zainteresowany, jest obowiązany zarejestrować się. Rejestrację zapewnia Zainteresowany sam za pośrednictwem formularza rejestracji w Aplikacji, przy tym w razie jego zainteresowania może mu być udzielona pomoc w dokończeniu rejestracji (na przykład za pośrednictwem kwestionariusza telefonicznego/rozmowy prowadzonej z pracownikiem spółki LMC, który może pomóc danemu Zainteresowanemu w założeniu osobistego profilu w ramach usługi Profinaut). W ramach procesu rejestracji lub zmian osobistego profilu Zainteresowanego ten Zainteresowany może udostępniać spółce LMC swoje dane osobowe lub inne informacje, w szczególności dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), dane związane z ekspertyzą Zainteresowanego, dane biograficzne, identyfikację osoby, która Zainteresowanego zaprosiła/rekomendowała do usługi Profinaut.
  2. Przez zarejestrowanie się w ramach usługi Profinaut (ew. zaznaczenie odpowiedniego okienka w trakcie procesu rejestracji) Zainteresowany akceptuje niniejsze Warunki.
  3. W ramach dokończenia rejestracji Zainteresowany zostaje też wezwany do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów korzystania z usługi Profinaut.
  4. Jak tylko z danym użytkownikiem jest dokończona rejestracja, dane osobowe i inne informacje udostępnione przez Zainteresowanego są podane (zatem opublikowane) w ramach usługi Profinaut, za pośrednictwem której z danym Zainteresowanym może się skontaktować Pracodawca.
  5. Zainteresowany przyjmuje do wiadomości, że może ewentualnie z tytułu swojego innego stosunku pracy mieć określone obowiązki wobec swojego ewentualnego dotychczasowego pracodawcy, wynikające zwłaszcza z jego umowy o pracę lub innej umowy (jak np. zakaz konkurencji), które podają, że pracownicy mogą oprócz swojego zatrudnienia prowadzić równolegle do swojego głównego stosunku pracy prowadzić działalność zarobkową, która jest zgodna z przedmiotem działalności pracodawcy, u którego są zatrudnieni, tylko z jego uprzednią pisemną zgodą. Zainteresowany przyjmuje do wiadomości, że niedotrzymanie jego obowiązków według poprzedniego zdania może być uznane za naruszenie obowiązków służbowych pracownika, które może prowadzić nawet do rozwiązania stosunku pracy ze strony dotychczasowego pracodawcy, lub innych sankcji, za co spółka LMC nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  6. Zainteresowany może w związku z wykonawstwem Zlecenia na rzecz pracodawcy odesłać za pośrednictwem Aplikacji ocenę współpracy z danym Pracodawcą.
 5. Prawa i obowiązki Pracodawcy w ramach korzystania z usługi Profinaut
  1. Pracodawca jest obowiązany korzystając z usługi Profinaut kierować się niniejszymi Warunkami.
  2. Pracodawca może w związku z czerpaniem Zlecenia ze strony Zainteresowanego odesłać za pośrednictwem Aplikacji ocenę współpracy z danym Zainteresowanym.
 6. Wspólne zasady korzystania z usługi Profinaut
  1. Jeżeli w ramach usługi Profinaut zostało umożliwione Użytkownikowi wpisywanie komentarzy, ocen lub innych tekstów do Aplikacji, LMC zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania jakichkolwiek danych, komentarzy, informacji lub linków zawierających wyłącznie takie dane, które są niedokładne, bezsensowne, nierealne, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami lub standardami poprawnej dyskusji. O decyzji zablokowania lub usunięcia jakichkolwiek danych, komentarza, informacji lub linku, oraz o realizacji takiej decyzji, LMC nie musi Użytkownika informować.
  2. LMC zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z usługi Profinaut, lub uniemożliwienia dostępnymi środkami technicznymi i prawnymi korzystania z systemu elektronicznego LMC (łącznie z usunięciem wszelkich zapisanych danych lub zamieszczonych dokumentów), jeżeli Użytkownik:
   • rozsyła wiadomości elektroniczne lub inne zawierające informacje, których opublikowanie lub treść są sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszymi Warunkami, zasadami etyki lub dobrymi obyczajami, lub które mogą zaszkodzić dobrej opinii LMC lub innych osób;
   • w wyniku niestandardowego korzystania z systemów elektronicznych LMC, niewspółmiernego lub nadmiernego obciążania systemów elektronicznych LMC i ich infrastruktury wspomagającej, lub ingerowania lub prób ingerowania do ich należytego funkcjonowania (na przykład przez użycie hackerskiego programu komputerowego do ataków hackerskich lub uszkadzania systemów elektronicznych LMC, masowego rozsyłania wiadomości, zamieszczania plików, które mogą uszkadzać lub naruszać strukturę programową systemów elektronicznych LMC, itp.);
   • wielokrotnie lub zasadniczo naruszył niniejsze Warunki; lub
   • podejmował próby automatycznego lub masowego czytania lub kopiowania treści systemów elektronicznych LMC.
  3. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z systemu elektronicznego LMC lub jego części inaczej, niż na własne potrzeby. W szczególności zabrania się Użytkownikowi korzystania z systemu elektronicznego LMC lub jego części formą rozpowszechniania i kopiowania lub innego przetwarzania elektronicznego bez dowodnej zgody LMC. Zabrania się również jakiegokolwiek ingerowania do treści technicznej lub merytorycznej systemu elektronicznego LMC ze strony Użytkowników.
 7. Używanie plików cookies
  1. Cookie jest to mały plik, który strona internetowa zapisuje na dysk twardy użytkownika strony internetowej, i służy nie do pozyskiwania danych osobowych Użytkowników (uzyskane informacje mogą na przykład obejmować adres IP podłączającego się komputera lub typ użytej przeglądarki), ale do identyfikacji poszczególnych Użytkowników wstępujących do systemów elektronicznych LMC. Do celów niniejszych warunków za cookies uważa się też inne pliki, które są zapisywane przez Aplikację i udostępniane w innym miejscu, niż wyłącznie w urządzeniu końcowym użytkownika, i to w podobnym celu, który jest podany w poprzednim zdaniu niniejszego punktu 7.1 niniejszych Warunków.
  2. W ramach systemów elektronicznych LMC używa plików cookies do następujących celów:
   • utrzymania relacji użytkownika; te cookies są niezbędne do tego, aby LMC była, podczas przeglądania stron internetowych, w stanie rozróżnić poszczególnych Użytkowników i wyświetlać tak relewantne dane tylko dla konkretnego Użytkownika;
   • podstawowe nastawienie systemów elektronicznych LMC i dla niezalogowanych użytkowników, mające wpływ na wyświetlanie stron internetowych według wyboru Użytkownika (kiedy np. Użytkownik zakaże wyświetlania elementu graficznego, te cookies umożliwiają respektowanie takiego wyboru Użytkownika) lub uwzględniający częstość lub kolejność przeglądania stron (np. podczas pierwszej wizyty mogą być wyświetlane informacje, które podczas następnych wizyt nie są wyświetlane).
  3. Systemy elektroniczne LMC mogą zawierać również cookies trzecich stron, które spółce LMC służą do pozyskiwania anonimowych statystyk odwiedzania stron i o typowym zachowaniu Użytkowników na poszczególnych stronach. Te trzecie strony zazwyczaj nie zapisują w związku z używaniem cookies żadnych danych osobowych, ponieważ tożsamość Użytkownika nie jest im znana (pod warunkiem, że Użytkownik nie jest jednocześnie zarejestrowanym użytkownikiem produktów takiej trzeciej strony, np. Google). Chodzi o następujące cookies:
   • Google Analytics – LMC korzysta z tej usługi w celu pozyskiwania informacji statystycznych, przy tym spółka Google uzyskane dane może też gromadzić na własne potrzeby zgodnie z Zasadami ochrony prywatności dostępnymi na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
   • Visual Website Optimizer – Użytkownicy mają możliwość wykluczenia przetwarzania cookies za pośrednictwem Visual Website Optimizer na konkretnych stronach internetowych tu: http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php;
   • Crazy Egg – do celów tworzenia heatmap (analiza wykorzystania systemów elektronicznych LMC);
   • HotJar – Użytkownicy mają możliwość wykluczenia przetwarzania cookies za pośrednictwem Hotjar na konkretnych stronach internetowych https://www.hotjar.com/opt-out;
   • kody konwersji Sklik – do celów mierzenia efektywności reklamy stron LMC;
   • kody konwersji Facebook – do celów mierzenia efektywności reklamy stron LMC;
   • Google AdWords – LMC może korzystać z usług remarketingu, tj. również niezarejestrowany użytkownik, który odwiedził stron LMC, jest za pośrednictwem cookies identyfikowany w ramach sieci reklamowej spółki Google, i może mu tak być wyświetlana wielokrotnie reklama usług LMC. Więcej informacji o reklamach w sieci Google można uzyskać na http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; Użytkownicy mogą wpływać na wyświetlanie reklam w ramach sieci reklamowej spółki Google za pośrednictwem http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.
  4. LMC zastrzega sobie prawo do używania również innych cookies trzecich stron, które nie są podane na liście powyżej; tę ewentualną zmianę LMC zgłosi Użytkownikowi formą zmienionych Warunków.

  5. W nastawieniu przeglądarki lub Aplikacji Użytkownik może zakazać używania plików cookies, jednak taki wybór może mieć wpływ na prawidłowe wyświetlanie stron, zwłaszcza jeżeli chodzi o cele podane w punkcie 7.2 niniejszych Warunków.
 8. Przetwarzanie danych osobowych, inne wykorzystanie danych w systemach elektronicznych LMC
  1. LMC oświadcza, że z pozycji administratora danych osobowych przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  2. Użytkownik zgadza się na to, aby LMC w związku ze świadczeniem usługi Profinaut przetwarzała dane osobowe, które udostępnili Użytkownicy spółce LMC, łącznie z danymi o poruszaniu się Użytkowników na stronach internetowych LMC lub w ramach Aplikacji, i o ich działaniach. Użytkownik również przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku, kiedy zaprosi lub poleci nowego Zainteresowanego do usługi Profinaut, spółka LMC może przetwarzać dane osobowe tego użytkownika w związku z zaproszeniem nowego Zainteresowanego.
  3. Spółka LMC jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych automatycznie i ręcznie. Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie uprawnionym pracownikom spółki LMC oraz innym Użytkownikom Aplikacji do celów korzystania z usługi Profinaut. LMC może do przetwarzania danych osobowych Użytkowników wykorzystywać osoby przetwarzające; informacje o aktualnych osobach przetwarzających można uzyskać pod danymi kontaktowymi podanymi poniżej w części 10;
  4. Użytkownik niniejszym oświadcza, że został poinformowany przez spółkę LMC o swoich prawach i obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności o swoim prawie (i) dostępu do danych osobowych, (ii) poprawiania danych osobowych, (iii) żądania wyjaśnienia przez spółkę LMC w przypadku, kiedy Użytkownik poweźmie podejrzenie, że przez przetwarzanie danych osobowych jest naruszana ochrona życia osobistego i prywatnego Użytkownika, lub że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z przepisami prawnymi, (iv) żądania naprawy sytuacji, która jest sprzeczna z przepisami prawnymi, zwłaszcza formą wstrzymania manipulacji z danymi osobowymi, ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane znajdujące się w systemie elektronicznym LMC są ze strony LMC przetwarzane i mogą być dalej wykorzystywane do opracowywania analiz i statystyk. Wyniki takiego przetwarzania mogą być ze strony LMC dalej wykorzystywane komercyjnie z zachowaniem absolutnej anonimowości źródła.
  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach usługi Profinaut według punktu 8.4 niniejszych Warunków udziela spółce LMC na czas nieoznaczony i może ją kiedykolwiek odwołać. W wyniku odwołania zgody dojdzie do usunięcia osobistego profilu Użytkownika, który nie będzie dalej mógł korzystać z usługi Profinaut. Dane osobowe Użytkownika, które przetwarzała spółka LMC, zostaną usunięte na podstawie odwołania zgody lub na podstawie wniosku o usunięcie osobistego profilu w usłudze Profinaut.
  7. W celu zapewnienia bardziej kompleksowych i bardziej spersonalizowanych danych w związku z uporządkowaniem Zainteresowanych i Pracodawców w ramach Aplikacji, Użytkownik może zezwolić Aplikacji na dostęp do kontaktów zapisanych lub dostępnych przez urządzenie końcowe Użytkownika. Tej zgody na dostęp do kontaktów Użytkownik udziela w ramach pierwszego uruchomienia Aplikacji, przy tym w przyszłości może ją kiedykolwiek zmienić (ew. odwołać) za pośrednictwem nastawienia urządzenia końcowego.
 9. Odpowiedzialność LMC
  1. Dostęp do konta użytkownika jest chronionych unikalnym hasłem do zalogowania się, które Użytkownik jest obowiązany chronić przed nadużyciem. LMC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie unikalnego hasła do zalogowania się, lub za jakąkolwiek ewentualną szkodę, lub ewentualne roszczenia trzecich osób z tytułu takiego nadużycia.
  2. LMC nie odpowiada za szkody zaistniałe w następstwie okoliczności siły wyższej lub usterek poza urządzeniami technicznymi LMC. Przez okoliczności siły wyższej rozumie się czasową lub trwałą nadzwyczajną, nieprzewidywalną i niemożliwą do przezwyciężenia przeszkodę powstałą niezależnie od woli LMC. Jeżeli zaistnieje stan okoliczności siły wyższej po stronie LMC, LMC zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki do zawiadomienia Użytkownika o tej sytuacji i jej przyczynie. LMC będzie kontynuować świadczenie usług w miarę swoich najlepszych możliwości i zdolności, oraz z użyciem dostępnych alternatywnych środków.
  3. LMC w żadnym wypadku nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek obowiązków Zainteresowanego lub Pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawnych w myśl punktu 3.2 niniejszych Warunków. LMC również w żadnym wypadku nie odpowiada za naruszenie ewentualnych obowiązków Zainteresowanego w myśl punktu 4.5 niniejszych Warunków.
  4. Ponieważ spółka LMC nie świadczy usług pośrednictwa pracy i usługa Profinaut nie jest rodzajem pośrednictwa pracy w myśl punktu 3.4 niniejszych Warunków, spółka LMC nie jest w jakikolwiek sposób odpowiedzialna za zorganizowanie zawarcia stosunku umownego między Zainteresowanym i pracodawcą.
 10. Dane kontaktowe i postanowienia końcowe
  1. W celu skontaktowania się ze spółką LMC drogą elektroniczną należy kliknąć w formularz kontaktowy.
  2. LMC jest uprawniona do jednostronnego wprowadzania zmian lub uzupełniania niniejszych Warunków. W razie zmiany Warunków spółka LMC poinformuje Użytkownika z dostatecznym wyprzedzeniem i w stosowny sposób (na przykład za pośrednictwem poczty e-mail) tak, aby Użytkownik miał obiektywną możliwość zapoznania się z nią.
  3. Warunki w niniejszym brzmieniu są ważne i obowiązują od 5. 3. 2017.
Terms and Conditions for Use of the Profinaut Service LMC s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
fax: 224 811 566
www.lmc.eu
 1. General Provisions
  1. LMC s.r.o., with its registered office at Jankovcova 1569/2c, Prague 7, Postal Code 170 00, Czech Republic, Id. No.: 264 41 381, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 82484 (“LMC”), hereby issues these Terms and Conditions for Use of the Profinaut Service (the “Terms and Conditions”).
  2. These Terms and Conditions regulate the relations entered into by LMC with natural persons or legal entities using the Profinaut services, as Employer or Prospective Provider.
  3. The Profinaut service is offered primarily via a mobile application (the “Application”), without prejudice to possibly extending its several functionalities to other electronic systems of LMC.
  4. These Terms and Conditions also apply to other users who go through, read or write their data in or via the Application or otherwise provide their data to LMC in connection with the use of the Profinaut service.
 2. Definitions
  1. The terms used in these Terms and Conditions have the following meaning:
  2. Application – has the meaning defined in clause 1.3 hereof;

   User –means and includes the Employer, Prospective Provider and/or any other user of the Application;

   Prospective Provider – means a natural person willing to provide services related to his/her expertise to the Employer for consideration and in a limited scope;

   Employer – means a natural person or legal entity who seeks work or services to be provided by the Prospective Provider in a limited scope and for consideration;

   Contract –means a project of the Employer to the extent the Prospective Provider provides services to the Employer within such project based on the Employer’s demand made via the Profinaut service;

   LMC and Terms and Conditions – have the meaning ascribed to each of these terms in clause 1.1 hereof.

  3. The term LMC Electronic System also covers the Application. In the event of extending the functionalities of the Application to other LMC Electronic Systems (especially internet pages), the references to Application in these Terms and Conditions will also apply, mutatis mutandis, to such other LMC Electronic Systems.
 3. Description of the Profinaut Service
  1. The Profinaut service is a service provided by LMC to interconnect Prospective Providers with shortterm projects at Employers. The Profinaut service, made available via the Application, provides a platform for interconnecting Prospective Providers with Employers with a view to Prospective Providers being able, within the field of their expertise, to provide short-term services to the Employer in a limited scope and for consideration; hence, the aim of the Profinaut service is not to act as intermediary in establishing a long-term employment or a similar contractual relationship between Prospective Providers and Employers. The interconnection is made, as a rule, by providing the telephone number of the relevant Prospective Provider.
  2. For the purpose outlined in the preceding clause 3.1, the Employer and the Prospective Provider will agree on an appropriate contractual relationship, the content, form and other aspects of which are solely at the discretion of the Employer and the Prospective Provider; LMC shall not be held responsible or liable in this respect for a breach of any obligations, especially the Prospective Provider’s and Employer’s obligations stemming from Polish laws. The Prospective Provider and the Employer acknowledge that they may become subject to obligations pertaining to the performance of employment work under applicable laws and regulations currently in force and effect.
  3. The Profinaut service is based on automated interconnection of Employers with Prospective Providers. Each User manages their own personal profile within the Profinaut service, providing that if an Employer or a Prospective Provider so wishes, they may be provided assistance with filling in the user profile or completing the registration process (such as by means of an interview with an LMC employee).
  4. The Profinaut service merely publicises the offer of, and demand for, occasional job opportunities, and Users are allowed to establish direct contact with the counterparty. The Profinaut service is not a direct intermediary service between employers and individuals looking for jobs; LMC as provider of the Profinaut services does not act as an employment intermediary/agency within the meaning of the Act on employment promotion and labour market institutions dated 20 April 2004, as amended.
  5. Alignment of Prospective Providers and Employers in lists of contacts suitable for interconnection is based on recommendations of registered Prospective Providers and/or Employers.
  6. The Profinaut service is provided by LMC free of charge, unless these Terms and Conditions stipulate otherwise.
 4. Rights and Obligations of the Prospective Provider while Using the Profinaut Service
  1. A new User who is authorised to connect to the Profinaut service as a Prospective Provider is obliged to register. Registration is performed directly by the Prospective Provider by means of a registration form in the Application; if the Prospective Provider so wishes, they may be provided assistance with completing the registration process (such as by means of a telephone questionnaire/interview with an LMC employee who may help the Prospective Provider with creating a personal profile within the Profinaut service). During the process of registering or updating his/her personal profile, the Prospective Provider may disclose his/her personal data or other information to LMC, such as identification data (first name, last name, address), contact details (e-mail, telephone number), data relating to the Prospective Provider’s expertise, biographic data, identification of the person who invited/recommended the Prospective Provider to the Profinaut service.
  2. By registering for the Profinaut service (i.e., by ticking the respective checkbox during the registration process), the Prospective Provider agrees to these Terms and Conditions.
  3. While completing registration, the Prospective Provider is also prompted to grant his/her consent to the processing of his/her personal data for the purposes of using the Profinaut service.
  4. Once registration has been completed with the User concerned, his/her personal data and other information provided by the Prospective Provider are stated (and thus published) within the Profinaut service via which an Employer may contact the Prospective Provider concerned.
  5. Prospective Provider acknowledges that he/she may have certain other obligations towards his/her current employer under his/her other employment relationship, as the case may be, following from his/her employment contract or other arrangement (such as non-competition clause) stipulating that employees may, in addition to their employment, engage in another gainful activity identical with the employer’s business only with that employer’s prior written consent. The Prospective Provider acknowledges that failure to comply with his/her obligations under the immediately preceding sentence may be regarded as a breach of employee’s work duties which may result in termination of employment by the existing employer or in other penalties or sanctions, for which LMC will not bear any liability whatsoever.
  6. In connection with the performance of a Contract for an Employer, the Prospective Provider may send an evaluation via the Application reflecting the Prospective Provider’s cooperation with the Employer concerned.
 5. Rights and obligations of the Employer in using the Profinaut service
  1. In using the Profinaut service, the Employer is obliged to comply with these Terms and Conditions.
  2. In connection with the performance of a Contract by a Prospective Provider, the Employer may send an evaluation via the Application reflecting cooperation with the Prospective Provider.
 6. Joint rules for use of the Profinaut service
  1. If the Profinaut service allows the User to enter comments, assessments or other texts in the Application, LMC reserves the right to block or delete any data, message, information or reference containing solely such data that are inaccurate, meaningless, unreal or in conflict with good morals or the standards of correct discussion. LMC is not required to notify the User of its decision to block or delete any data, message, information or reference and of the implementation of the decision.
  2. LMC reserves the right to delete the User from the Profinaut service or prevent, by technical and legal means available, the User from using the LMC electronic system (including deleting all entered data or documents) if the User:
   • sends electronic or other messages containing information, the disclosure or content of which are in conflict with the laws of Poland, these Terms and Conditions, ethical rules or good morals or which may damage the reputation of LMC or other persons;
   • causes unreasonable or disproportionate burden on the LMC electronic systems and the supporting infrastructure as a result of non-standard use of the LMC electronic systems, or intervenes or attempts to intervene in their proper functioning (such as by using a computer programme to hack or damage the LMC electronic systems, sending bulk messages, and by posting files that may damage or disrupt the programme structure of the LMC electronic systems);
   • has committed a repeated or material breach of these Terms and Conditions; or
   • makes attempts at automatic or bulk reading or copying of the content of the LMC electronic systems.
  3. The User is not entitled to use the LMC electronic system or a part thereof other than for its own needs. In particular, the User must not use the LMC electronic system or any part thereof by means of dissemination or copying or for further technical processing without demonstrable consent of LMC. The Users are also prohibited from tampering in any way with the technical means or contents of the LMC electronic system.
 7. Use of cookies
  1. Cookies are small files that a web page saves on a user’s hard drive. These cookies are not used to collect personal data about the Users (collected information could, for example, include the IP address of the connected computer or the type of the browser used) but to differentiate between the individual Users accessing LMC electronic systems. For the purposes of these Terms and Conditions, cookies are also deemed include other files that are saved by the Application and accessed elsewhere than solely via the User’s terminal device for a purpose similar to that set out in the previous sentence of this clause 7.1.
  2. LMC uses cookies in its electronic systems for the following purposes:
   • maintaining user relations; such cookies are essential for LMC to be able to differentiate between individual Users when displaying the web pages and thus for displaying relevant data for specific Users only;
   • basic settings for the LMC electronic systems and for users who are not logged in that affect how the web pages are displayed according to the selection of the User (e.g. when a user blocks certain graphic elements, such cookies allow such an option to be implemented) or the frequency and order of page browsing (e.g. during the first visit, information can be displayed that is not displayed in future visits).
  3. LMC electronic systems can also contain third-party cookies that allow LMC to acquire anonymous statistics relating to the frequency of visits and typical behaviour of Users on specific pages. As a rule, such third parties do not save any personal data in relation to the use of cookies, since the identity of the User is not known to them (provided the User is not a registered user of the products of the third party, such as Google). This includes the following cookies:
   • Google Analytics – LMC uses this service to acquire statistical data, and Google may keep the acquired data for its own needs in accordance with its Privacy Policy available at http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
   • Visual Website Optimizer – Users may opt out of cookies on specific wage pages through Visual Website Optimizer at the following address: http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php;
   • Crazy Egg – for creating a heat map (analysis using LMC’s electronic systems);
   • HotJar – Users may opt out of cookies on specific web pages via Hotjar at the following address:  https://www.hotjar.com/opt-out;
   • Sklik conversion codes – for measuring the effectiveness of advertisements on LMC’s pages;
   • Facebook conversion codes – for measuring the effectiveness of advertisements on LMC’s pages;
   • Google AdWords – LMC may use remarketing services, i.e. even an unregistered user who visits LMC’s pages is identified via cookies as a part of the Google advertising network, and hence an advertisement for LMC services may be displayed again for the user. For more information on advertisements in the Google network, see  http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; users may influence the display of advertisements as a part of the Google advertising network at http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.
  4. LMC reserves the right to use third-party cookies other that those listed above, about which LMC will inform the User via the amended Terms and Conditions.

  5. In the browser or Application settings, the User may opt out of cookies. However, this choice will affect the correct display of the pages, in particular in terms of the purposes set out in clause 7.2 hereof.
 8. Personal data processing, other use of data in LMC electronic systems
  1. LMC declares that as a data controller, it processes personal data in compliance with binding data protection laws.
  2. The User agrees that in connection with the provision of the Profinaut service, LMC processes personal data provided by the Users to LMC, including data relating to the Users collected on the LMC website or in the Application and relating to Users’ activities. The User also acknowledges and agrees that in the case when this User invites/recommends new Prospective Provider to the Profinaut service, LMC might process User’s identification data in connection with the invitation of such new Prospective Provider.
  3. LMC is entitled to automated as well as manual data processing. Personal data will only be disclosed to LMC’s authorised employees and other Users of the Application for the purpose of using the Profinaut service. LMC may process the Users’ personal data via processors. Information regarding current processors used by LMC can be obtained at the contact details specified in part 10 below.
  4. The User hereby declares that it has been advised by LMC of its rights and obligations relating to personal data protection, in particular of its (i) right to access the personal data; (ii) right to correct the personal data; (iii) right to require explanation from LMC should there be any suspicion that the personal data are processed inconsistently with the protection of its private and personal life or in conflict with law; (iv) right to request the remedy of a situation in conflict with the law, in particular by suspending the processing of, correcting, amending or deleting the User’s personal data.
  5. The User acknowledges that the data contained in the LMC electronic systems are processed by LMC and may be further used for analyses and statistics. The results of such processing may further be used by LMC for business purposes subject to maintaining full anonymity of the source.
  6. The User acknowledges that the consent to the processing of its personal data in connection with the Profinaut service under clause 8.4 hereof is granted to LMC for an indefinite period and the consent may be withdrawn at any time. The withdrawal of the consent will result in the deletion of the User’s personal profile and the User will no longer be entitled to use the Profinaut service. The User’s personal data processed by LMC will be destroyed upon withdrawal of the consent or following a request for deleting the User’s personal profile in the Profinaut service.
  7. To provide more comprehensive and personalised results in connection with the order of arrangement of Prospective Providers and Employers in the Application, the User may enable the Application to access contacts saved or available via the User’s terminal device. The consent to access contacts is granted by the User when the Application is launched for the first time and may be changed (or withdrawn) at any time in the future using the terminal device settings.
 9. Liability of LMC
  1. Access to the user account is protected by a unique login password that must be protected by the User against misuse. LMC assumes no liability for any misuse of the unique login password or for any damage or third-party claims that may arise as a result of the misuse.
  2. LMC is not liable for any damage caused by force majeure or defects outside LMC’s equipment. Force majeure is deemed to mean a temporary or permanent, extraordinary, unforeseeable and insurmountable obstacle arising independently of LMC’s will. In the event of force majeure on the part of LMC, LMC agrees to notify the User of the situation and its cause without undue delay. LMC will continue to provide the Services to the best of its possibilities and abilities, also using alternative means available.
  3. LMC assumes no liability whatsoever for a breach of any obligations by the Prospective Provider or the Employer arising from applicable and effective laws under clause 3.2 hereof. In addition, LMC assumes no liability whatsoever for a breach of any obligations by the Prospective Provider under clause 4.5 hereof.
  4. Whereas LMC is not an employment intermediary/agency and the Profinaut service is not a form of employment arrangement, LMC accepts no liability for any arrangement of a contractual relation between a Prospective Provider and an Employer within the meaning of clause 3.4 hereof.
 10. Contact details and final provisions
  1. You can contact LMC electronically by using the contact form.
  2. LMC may change or amend these Terms and Conditions at any time. In the event of any change to these Terms and Conditions, LMC will notify the User accordingly in sufficient time in advance and in a suitable manner (including e-mail) to ensure that the User has an objective opportunity to become familiar with the relevant change.
  3. This version of the Terms and Conditions takes force and effect on 5 March 2017.